Basic translations of terms from Chinese

Baguazhang, Xingyiquan and Internal Martial Arts

 

Core footwork terms --

?? Ban Bu half step
?? Gong Bu bow step
??? Dao Cha Bu cross step
??? Ding Zi Bu T-character step
??? Qi Xing Bu seven star step
?? Ao Bu reverse step or opposite side step - (cross side)
?? Shun Bu smooth step, straight step, or same side step - (lead side)
?? Kou Bu hooking step
?? Bai Bu swinging step
?? Gen Bu following step or gathering step

Core technique terms --

?? Zhuang Zhang crashing palm
?? Chuan Zhang piercing palm
?? Beng Chuan crushing fist
?? Guo Zhang wrapping palm
?? Kan Zhang chopping palm
?? Shuai Shou whipping palm or slapping palm
??? San Pa Shou three climbing hands

Principles and Methods terms

? Yi mind/intent
?? Shen Fa body methods
?? Shou Fa hand methods
?? Ti Fa kicking methods
?? Da Fa hitting methods
?? Shuai Fa throwing methods
?? Bu Fa stepping methods
?? Zhou Fa elbow methods
? Kai to open
?? Lian Gong to train hard at skills over a long period of time
?? Gong Fu skills acquired over a period of time through hard work
? Xi to suck in
? Fa to throw out
?? Zheng Jin combined/whole power
??\? Zheng Ti Jin whole body power
?? Xian Tian Pre-heaven, something innate, pre-birth
?? Hou Tian Post-heaven, something learned, post-birth
?? Jia Gou structure
???? Fen Jin Cuo Gu separate the tendons and saw the bones (aka: our style of "qinna")
?? Shou Gong end practicing

Family Terms

??? Zu Shi Ye founder of the lineage
?? Shi Shu kung-fu uncle
?? Lao Shi teacher
?? Shi Mu your teacher's wife
??? Da Shi Xiong the teacher's first student (your eldest brother)
?? Shi Xiong elder brother
?? Shi Di younger brother
?? Shi Jie elder sister
?? Shi Mei younger sister

Numbers

? Yi 1
? Er 2
? San 3
? Si 4
? Wu 5
? Liu 6
? Qi 7
? Ba 8
? Jiu 9
? Shi 10

 

© Copyright 2007 - Zong Wu Men Internal Fighting Arts. All Rights Reserved.